Algemene voorwaarden

Algemene  Voorwaarden  van  Othala,  gevestigd  in de Van Welderenstraat  te  Nijmegen, geldende voor de webshop (www.othala.nl)

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden  wordt verstaan onder:
Othala: de winkel met de handelsnaam Othala, gevestigd te Nijmegen en eigenaar van de domeinnaam othala.nl;
Winkel: het pand waar de fysieke winkel van Othala is gevestigd, op dit moment: van Welderenstraat 20, 6511 ML Nijmegen;
Consument: iedere natuurlijke persoon, particulier of handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die gebruik wil maken c.q. maakt van de producten
en/of diensten van Othala.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Othala en de consument worden gesloten tot: het afnemen van een product en/of dienst van Othala, ongeacht de wijze van totstandkoming van die overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten van de bestelling die gesloten worden tussen Othala en rechtspersonen dan wel tussen Othala en natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Conformiteit
Othala staat ervoor in dat het geleverde product c.q. de geleverde dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties die gegeven werden bij het aanbod dat leidde tot de overeenkomst. Othala staat er bovendien voor in dat het geleverde product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in
aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

4. Aansprakelijkheid
Othala stelt alles in het werk om de juistheid en actualiteit van de informatie die via zijn producten wordt verspreid te bevorderen, maar de consument blijft zelf verantwoordelijk voor de door hem of haar (mede) op grond van die informatie gedane aankopen. Othala staat niet in voor gebreken die na de aflevering van het product zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Othala in voor eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

5. Betaling
Betaling door de consument kan, al naar gelang de aard van de overeenkomst, als hierna omschreven:  vooraf tenzij anders overeengekomen. Voor de wijze van betaling:zie bij nummer 10.

6. Niet-tijdige betaling
Othala verstuurd geen bestellingen voordat het totaalbedrag is ontvangen. Indien de betaling na de afgesproken betalingstermijn nog niet is voldaan, heeft Othala het recht de bestelling te annuleren. Othala heeft het recht om, indien noodzakelijk, een vordering op een consument uit handen te geven indien deze na tenminste twee aanmaningen nog niet heeft betaald.

7. Niet-nakoming
Als Othala dan wel de consument één of meer verplichtingen, voortvloeiend uit een overeenkomst als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is de wederpartij gerechtigd om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten, voor zover en voor zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt. Als Othala dan wel de consument bij herhaling in gebreke blijft de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te komen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

8. Aanbiedingen en actieperiodes
Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de consument niet meer gebruikmaken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding. Othala kan bepalen dat acties of aanbiedingen uitsluitend toegankelijk zijn voor leden, voor niet-leden of voor beide groepen.

9. Bestelwijze en prijzen
De consument kan in persoon, telefonisch,  per email of via de website alle door Othala uitgegeven en/of te koop aangeboden producten en/of  diensten bestellen. De prijzen van deze producten en/of diensten worden door Othala  altijd inclusief BTW en exclusief verzendkosten vermeld. Alle prijzen zijn weergegeven in euro’s.

10. Betaling
De consument kan online betalen via iDeal, PayPal, VVV card, Bancontact en creditcard. Betaling in de winkel is mogelijk als volgt: contant, pinbetaling, VVV cadeaukaart, creditcard (Mastercard, Visa) of de eigen cadeaubon.

11. Aflevering
Aflevering vindt plaats door overhandiging in persoon dan wel door toezending c.q. elektronische overdracht van het product aan het door de consument opgegeven adres. Indien afgesproken kan aflevering ook in de winkel plaatsvinden of op afspraak bij de consument. Bij toezending geldt een maximale levertijd van 30 dagen. Bij overschrijding van deze levertijd heeft de consument het recht om alsnog nakoming te verlangen, dan wel het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit kan telefonisch, schriftelijk (brief) of via e-mail gebeuren.

12. Niet-leverbare producten
Indien een besteld product is uitverkocht en niet binnen de in artikel 11 gestelde termijn leverbaar is, worden reeds gedane betalingen uiterlijk binnen 7 dagen teruggestort.

13. Klachten
Mocht het product c.q. de dienst niet beantwoorden aan de verwachtingen die de consument daarvan mocht hebben dan wel indien naar mening van de consument Othala anderszins is tekortgeschoten bij de totstandkoming, de uitvoering, de beëindiging of de afwikkeling van een overeenkomst als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, dan kan de consument hierover binnen 1 maand na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd een klacht indienen bij Othala. Othala verplicht zich binnen vier weken schriftelijk aan de consument mede te delen in hoeverre zijn/haar klacht gegrond is bevonden en op welke wijze aan de bezwaren van de consument zal worden tegemoetgekomen.

14. Privacy
Op alle gegevens van consumenten in de zin van deze Algemene Voorwaarden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Othala heeft zijn gegevensbestanden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De wijze waarop Othala omgaat met door consumenten via de website van Othala verstrekte persoonsgegevens is tevens vastgelegd in een Privacyverklaring, die via de website te raadplegen is.

Aan derden buiten Othala worden, mits op schriftelijk verzoek, uitsluitend persoonsgegevens uit de klantenregistraties verstrekt:
wanneer een wettelijk voorschrift dat vereist;
wanneer dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Othala en de consument;
wanneer dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
wanneer dat noodzakelijk is voor het (doen) verrichten van accountantscontrole;
dan wel na schriftelijke toestemming van de consument.

Wanneer Othala voor het verwerken van persoonsgegevens derden inschakelt als ‘bewerker’, wordt met deze bewerker schriftelijk overeengekomen dat de betreffende persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt in het kader van de tussen Othala en de bewerker gesloten overeenkomst en dat ze na uitvoering van de verwerking meteen worden vernietigd.

15. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

16. Gebruikersrecht  www.othala.nl
Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bij voorbeeld om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Deze website wordt gehost door We are Konzept.  We are Konzept neemt maatregelen om te helpen uw persoonlijke gegevens te
beschermen en deze alleen volgens onze instructies te verwerken.

U hebt wellicht gehoord van stukjes informatie ook wel genaamd  ‘cookies’  die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We kunnen cookies of soortgelijke middelen gebruiken om tijdens uw bezoek aan onze website andere informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de site en de diensten die u via onze website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze site en onze producten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze site te versnellen. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of om u te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies op de door u bezochte site kan tot gevolg hebben dat u wanneer u onze site bezoekt bepaalde gedeelten van de site niet kunt benaderen of gepersonaliseerde informatie niet kunt ontvangen.

Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren. Informatie over uw computer, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het Internet surft), het type Internet-browser dat u gebruikt en het type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw Persoonlijke Gegevens worden gekoppeld.

We treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

17. Wijzigingen en afwijkingen
Othala heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen Othala en de consument worden vastgelegd.

18. Inwerkingtreding
Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door Othala.nl en zijn met ingang van 1 juli 2013 van toepassing voor de webshop (www.othala.nl).

19. Contactgegevens

Othala
van Welderenstraat 20
6511 ML  Nijmegen

tel. 024 – 66 30 452
info@othala.nl
Kvk       50456822
BTW     NL114362336B01
IBAN     NL58INGB0007198995